หน้าแรก ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ตั้งหน่วย

ผู้บังคับบัญชา

ศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลด

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ท.ประพันธ์ จันทร์เอม
ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแด

พล.ต.ต.พงษ์ศักดิ์ ลิ้มเฉิลมฉัตร
ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชาย
แดนภาค๑

    พ.ต.ท.ธีพล ภู่เนติ        
ผู้บังคับกองร้อย ตชด.๑๔๖
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๔
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๔๔
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๔๕
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๔๖
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๔๗
หมวดตำรวจตระเวนชายแดน

..หน่วยงานในพื้นที..

-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-กองบิน๕
-หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก
-ศุลกากรประจวบคีรีขันธ์
-ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
-สถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์
-สถานีตำรวจภูธรคลองวาฬ
-สถานีตำรวจภูธรอ่าวน้อย
-สถานีตำรวจภูธรห้วยยาง
-สถานีตำรวจภูธรทับสะแก
-ศาลจังหวัดระจวบคีรีขันธ์
-ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จุุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร
ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ผู้เยี่ยมชมเว็บ AmazingCounters.com  

 

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

เมื่อ 2 มี.ค.61 พ.ต.ท.อนันต์ ศรีเอี่ยม ผบ.ร้อย ตชด.146 ร่วม ประชุมกองอำนวยการ ปฎิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศ เพื่อนบ้าน (กอ.นชท.) โดยการประชุมทาง ไกลผ่านจอภาพ (VTC) จากกองบัญชาการกองทัพไทย ไปยัง ส่วนราชการตาม สายงาน กอ.นชท. ณ ห้องประชุมสิงขร ชั้นสามศาลากลางจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน

เมื่อ 2 มี.ค.61  พ.ต.ท.อนันต์ ศรีเอี่ยม ผบ.ร้อย ตชด.146 เรียก แถวตรวจความพร้อม ชี้แจงการปฏิบัติกำลังพล ร้อย ตชด.146 ที่ จะเดินทางไปฝึกอบรม หลักสูตร ตชด.ประจำปี รุ่นที่ 2/2561ที่ กก. 7 บก.กฝ.โดยมี ร.ต.ท.กมนทัต ยุทธนาฤทธิไกร ผบ.มว.ตชด.1463 เป็น ผบ.มว.ควบคุมการปฏิบัติ

เมื่อ 2 มี.ค.61 พ.ต.ท.อนันต์ ศรีเอี่ยม ผบ.ร้อย ตชด.146 ร่วมเฝ้า ฟังการประชุม ศปก.ตชด.ประจำวัน ด้วยระบบวีดีทัศน์ทางไกล ผ่านจอภาพ Video conference. โดยมี พล.ต.ท.ประพันธ์ จันทร์เอม ผบช.ตชด. เป็นประธาน

เมื่อ 28 ก.พ.61 พ.ต.ท.อนันต์ ศรีเอี่ยม ผบ.ร้อย ตชด.146 ร่วมประชุมคณะ อนุกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมช่อง กระจก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธาน

เมื่อ 26 ก.พ.61 พ.ต.ท.อนันต์ ศรีเอี่ยม ผบ.ร้อย ตชด.146 ร่วม ประชุมหน่วยงาน ความมั่นคงที่ปฎิบัติงาน ณ จุดผ่อนปรนพิเศษ ด่านสิงขร ณ ห้องประชุมหว้ากอ ศาลากลางจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์เป็นประธาน

งานด้านกิจการพลเรือน

เมื่อ 4  มี.ค.61 พ.ต.ท.อนันต์ ศรีเอี่ยม ผบ.ร้อย ตชด.146 มอบหมายให้ ด.ต.ประสาน คิดประเสริฐ ขตร.มว.มชส.ฯ ร่วม ประชุมกับประชาชน บ้านทุ่งพุฒิ หมู่ 11 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ. ประจวบคีรีขันธ์ โดยประชาสัมพันธ์โครงการสร้างจิตสำนึกต่อ สถาบันฯและแจ้งการอบรมลูกเสือชาวบ้านใหม่ ที่วัดทุ่งพุฒิ ใน ห้วงวันที่ 16-19 ก.ค.61

 เมื่อ 260800 ก.พ.61 พ.ต.ท.อนันต์ ศรีเอี่ยม ผบ.ร้อย ตชด.146 มอบหมายให้  ด.ต.ประสาน คิดประเสริฐ หน.ชุด พร้อมด้วย ด.ต. มนตรี แคภูเขียว ด.ต.ณรงค์ พวงเพ็ญ และ ส.ต.ต.รัตนากรณ์ มา คะมาส วิทยากร มว.มชส.ร้อย ตชด.146 ร่วมกับ ขตร.ร้อย ตชด.147 ให้การ สสน.ที่ทำการปกครอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์(กลุ่ม งานความ มั่นคง) ดำเนินการอบรม ประชาชนโครงการ เสริมสร้าง ความปรองดองสมานฉันท์ระดับหมู่บ้าน ประจำปี งบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1/3 ที่บ้านไร่บน หมู่ 6 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ. ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อ 28 ก.พ.61 พ.ต.ท.อนันต์ ศรีเอี่ยม ผบ.ร้อย ตชด.146 มอบหมายให้ ร.ต.ท.กมนทัต ยุทธนาฤทธิไกร ผบ.มว.ตชด.1463 พร้อมพวกรวม 3นาย ได้ร่วมกับหัวหน้าส่วน ราชการท้องถิ่นและผู้ใหญ่บ้านย่านซื่อทำการประชุมหมู่บ้านและร่วมรับฟังเวทีขับ เคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่ บ.ย่านซื่อ หมู่12 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบฯ

ผลการปฏิบัติงาน

เมื่อ 4 มี.ค.61 พ.ต.ท.อนันต์ ศรีเอี่ยม ผบ.ร้อย ตชด.146 มอบหมายให้  ร.ต.ต.ชัยยะ  สิทธิจันทร์  ผบ.มว.ตชด.1462  ตรวจความพร้อมกำลังพล ที่จะเดินทาง ไปปฏิบัติภารกิจ รักษา ความปลอดภัย คณะรัฐมนตรี ที่เดินทางมาประชุม ครม.อย่าง เป็นทางการ นอก สถานที่  ครั้งที่ 2/2561  ณ  โรงแรมดุสิตธานี อ. ชะอำ จว.เพชรบุรี

เมื่อ 2 มี.ค.61 พ.ต.ท.อนันต์ ศรีเอี่ยม ผบ.ร้อย ตชด.146 มอบหมายให้ ร.ต.ท.วรพล พงศกรมงคล ผบ.มว.ตชด.1464 พร้อม พวกรวม 2 นาย ร่วมกับ ร.ท.พีระพงษ์ เพียงพันธ์ ผบ.ส่วน ลว.ฉก. จงอางศึก พร้อมพวกรวม 4 นาย,เจ้าพนักงานตำรวจตรวจคนเข้า เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ร่วมทำการจับกุมผู้กระทำความผิด จำนวน 15 คน ที่ จุดผ่อน ปรนพิเศษด่านสิงขร บ.ไร่เครา ม.6 ต. คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยแจ้งข้อ กล่าวหา มี ความผิดฐาน”เป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ใน ราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับอนุญาต และเป็นบุคคลต่างด้าวเดิน ทางเข้ามาในหรือออก ไปนอกราชอา ณาจักรไม่ผ่านตามช่องทาง ด่านตรวจคนเข้าเมืองฯ” นำส่ง พงส.สภ.คลองวาฬ เพื่อดำเนินคดี ต่อไป

เมื่อ 2 มี.ค.61 พ.ต.ท.อนันต์ ศรีเอี่ยม ผบ.ร้อย ตชด.146 ได้ มอบหมายให้ มว.ตชด.1464 จัดกำลังพลรวม 4 นาย โดยมี ด.ต. พรศักดิ์ พานตรี เป็นหัวหน้าชุด ได้ร่วมกับ จนท.ทหาร ชุดฉก. จงอางศึก, จนท.ตม.ด่านสิงขร ร่วมกันทำการตรวจสอบบุคคล บัตรประจำตัว และเอกสารการขออนุญาตผ่านแดน ของประชาชน ชาวเมียนมา ที่ เดินทางเข้ามาพัก ค้างคืนบริเวณตลาดคนสอง แผ่นดินด่านสิงขร (โซนพม่า) เพื่อเฝ้าสิ่งของที่นำมาค้า ขายให้กับ นักท่องเที่ยว ที่ ตลาดการค้าชายแดนไทยเมียนมา บ.ไร่เครา ม.6 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อ 1 มี.ค.61 พ.ต.ท.อนันต์ ศรีเอี่ยม ผบ.ร้อย ตชด.146 มอบหมายให้ มว.ตชด.1464 จัดกำลังพล รวม 3 นาย โดยมี ด.ต. ชัยเสน่ห์ มีบำรุง เป็นหัวหน้าชุด ออก เยี่ยมเยียนประชาชน ที่ บ. หนองไม้แก่น ม.7 ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อ 1 มี.ค.61 พ.ต.ท.อนันต์ ศรีเอี่ยม ผบ.ร้อย ตชด.146 มอบหมายให้ มว.ตชด.1463  จัดกำลังพล 4 นายโดยมี จ.ส.ต.เขมรัฐ ปรีชาสวัสดิ์ เป็นหน.ชุด ออกเยี่ยมเยี่ยนประชาชน ที่ บ.ย่านซื่อ หมู่ 12 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบฯ

เมื่อ 28 ก.พ.61 พ.ต.ท.อนันต์  ศรีเอี่ยม ผบ.ร้อย ตชด.146 สั่งการให้ มว.ตชด.1461 จัดกำลัง 4 นาย โดยมี ด.ต.นิพล โดดจันทึก เป็นหัวหน้าชุด ลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ และเส้น ทางเพื่อ ป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยและป้องกันและปราบปราม การกระทำ ความผิด พ.ร.บ.หลบหนีเข้าเมืองพ.ร.บ.ค้ามนุษย์  พ.ร.บ.ป่าไม้   พ.ร.บ.ยาเสพติด

เมื่อ 28 ก.พ.61 เมื่อ 28 ก.พ.61 พ.ต.ท.อนันต์ ศรีเอี่ยม ผบ.ร้อย   ตชด.146 สั่งการให้ มว.ตชด.1462 จัดกำลัง จำนวน 4 นายโดย   มี ร.ต.ท.ชัยยะ  สิทธิจันทร์ ผบ.มว.ตชด. 1462 เป็น หน.ชุด ออก เยี่ยมเยียนประชาชน บริเวณ บ.น้ำตก ต.ห้วยยาง อ.เมือง จว. ประจวบฯเพื่อป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดและรักษา ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ตามหมู่บ้านชายแดน แนะนำให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ การป้องกันยา เสพติด พ.รบ.หลบหนีเข้าเมือง พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ร.บ.อาวุธปืน   แนะนำโครง การเศรษฐกิจพอเพียง ประชาสัมพันธ์โครงการสร้าง จิตสำนึกต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์

เมื่อ 27 ก.พ.61 พ.ต.ท.อนันต์ ศรีเอี่ยม ผบ.ร้อย ตชด.146 สั่งการ ให้ มว.ตชด.1462 จัดกำลัง 5 นาย มีร.ต.ท.ชัยยะ  สิทธิจันทร์ ผบ.มว.ตชด.1462 เป็นหัวหน้าชุด ลาดตระเวน พิสูจน์ทราบ บริเวณช่องทางสองกะลอน บ.โปร่งเกตุ ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ. ประจวบฯ เพื่อ ควบคุมภูมิประเทศและเส้นทางเพื่อป้องกันการรุก ล้ำอธิปไตยและ รักษาความปลอด ภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชนตามแนวชายแดนและป้องกันและปราบปรามการ กระทำความผิด พ.ร.บ.หลบหนีเข้าเมือง,พ.ร.บ.ค้ามนุษย์,พ.ร.บ. ยาเสพติด

 
งานด้านสนับสนุน

 

งานช่วยเหลือผู้ประสพภัย

 

กิจกรรม

 

 

ที่ตั้งหน่วย.. 702 หมู่.6 ต.คลองวาฬ  อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขันธ์  77000  โทร 032810552

[email protected]